THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI ĐĂNG BÀI

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1371/QĐ-ĐHTL ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

1. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và Môi trường nhận đăng các bài là các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiến bộ KHKT, mô hình tổ chức quản lý điển hình... về lĩnh vực khoa học kỹ thuật thuỷ lợi, thuỷ điện, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường của các nhà khoa học trong và ngoài nước; được viết bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên các ấn phẩm khác. 

2. Mỗi bài viết dài không quá 8 trang, khổ giấy A4 (210mm x 297 mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Quy cách như sau:

- Font: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 12pt; 

- Lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, trên: 2,5cm, dưới: 2,5cm; 

- Tiêu đề bài báo: Font: Time New Romans, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 14pt; 

- Tên tác giả viết đầy đủ họ và tên, căn giữa dòng phía dưới tiêu đề bài báo, chữ thường, đậm, cỡ chữ 12pt; Địa chỉ của tác giả đặt ngay dưới tên của mỗi tác giả; Số lượng tác giả không quá 4 người. 

- Bài viết phải kèm theo tóm tắt (Abstract), từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không quá 200 từ viết thành 1 đoạn, cỡ chữ 12pt in nghiêng, phản ánh nội dung cơ bản nhất và các kết quả chính của bài báo. Từ khóa (key words): cần cụ thể, liệt kê tối thiểu 3 từ hoặc cụm từ, nằm ngay dưới mục Tóm tắt (Abstract), cỡ chữ 12pt. 

Phần tóm tắt bằng tiếng Việt đặt ở phía dưới địa chỉ của các tác giả, tóm tắt bằng tiếng Anh đặt dưới Tài liệu tham khảo và ngược lại đối với bài báo bằng tiếng Anh. 

- Bài viết được quy định theo trình tự: mở đầu, nội dung bài báo, kết luận và tài liệu tham khảo. Các đầu mục chữ in hoa, đậm. Cần đánh số thứ tự các mục theo số latinh, tương tự cách đánh số thứ tự của TCVN theo luật tiêu chuẩn hiện hành;

- Tên các bảng biểu đặt giữa phía trên bảng, chữ thường, đậm; Tên hình vẽ đặt ở phía dưới giữa hình vẽ, chữ thường, nghiêng. Các bản đồ theo đúng qui cách hiện hành, có thước tỷ lệ và hướng Bắc Nam; Hình vẽ và bảng biểu phải đánh số thứ tự và chú dẫn. Hình vẽ đặt đúng chỗ và rõ nét. Biểu đồ hay đồ thị được biểu diễn khi in trắng đen người đọc phân biệt được. 

- Công thức, phương trình được đánh máy theo Equation Editor và được đánh số thứ tự phía bên phải trong dấu ngoặc đơn cách xa công thức ≥ 2cm.  

- Nguồn trích dẫn tài liệu tham khảo đặt trong bài báo theo (tên tác giả, năm xuất bản) đặt trong ngoặc đơn; trường hợp nhiều hơn 2 tác giả chỉ ghi tên (1 tác giả đầu và cụm từ “nnk.”, năm xuất bản) đối với bài báo tiếng Việt hoặc chữ “et al.” đối với bài báo tiếng Anh. 

3. Lời cảm ơn (nếu có): đặt cuối bài báo, trước tài liệu tham khảo. 

4. Tài liệu tham khảo chỉ nêu những tài liệu được trích dẫn trong bài, cần ghi đủ tên của tất cả các tác giả, trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn. Những tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La-tin được chuyển sang kí tự La-tin. Tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt trước sau đó là các tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Đức…), sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người  Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; có đầy đủ các thông tin sau đây: 

- Đối với sách, luận án, báo cáo Họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản. 

- Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, kỷ yếu hội nghị, hội thảo Họ và tên tác giả, năm công bố (đặt trong ngoặc đơn), tên bài báo (đặt trong ngoặc kép), tên tạp chí, tên sách hoặc tên cuốn kỷ yếu (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách) số (đặt trong ngoặc đơn) nếu có, các số trang (gạch ngang giữa hai số). Ví dụ: Nguyễn Văn A (2013), "Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá…", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, 43(1), tr. 10-15. 

5. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail và có chữ kí của (các) tác giả khẳng định kết quả bài báo chưa được công bố. 

6. Tác giả gửi bài phải nộp lệ phí theo quy định hoạt động của Tạp chí. 

7. Ban biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định nêu trên. Ban biên tập không gửi lại bài viết cho tác giả trong trường hợp bài không được chọn đăng. Trường hợp bài phải gửi lại để tác giả sửa chữa thì ngày nhận bài sẽ là ngày nhận bản thảo hoàn chỉnh. 

8. Bài viết cần gửi về Ban biên tập dưới dạng bản in trên giấy A4,  kèm đĩa hoặc tập tin đính kèm theo email. 

9. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp và được nhận miễn phí 02 cuốn tạp chí đăng bài đó. 

10. Tất cả các bài in trên Tạp chí đều sẽ được công bố toàn văn trên website http://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/ 

11. Mọi thông tin cần biết xin liên hệ theo địa chỉ: 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THUỶ LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 

175 TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 

Tel: 024. 35638158 ;       Email: [email protected]