HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): GS.TS. Trịnh Minh Thụ, GS.TS. Trần Viết Ổn

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (Editorial board):

GS.TS. Nguyễn Quang Kim  

GS.TS. Dương Thanh Lượng

GS.TS. Lê Kim Truyền 

GS.TS. Phạm Ngọc Quý 

GS.TS. Vũ Thanh Te

GS.TS. Lê Đình Thành

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa 

GS.TS. Nguyễn Chiến  

GS.TS. Nguyễn Tiến Chương

GS.TS. Vũ Đình Phụng

PGS.TS. Vũ Minh Cát  

PGS.TS. Nguyễn Bá Uân  

PGS.TS. Lê Văn Hùng    

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): Phạm Thị Vân Anh 

                                      TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ

                                    

GS.TS Lê Kim Truyền                                                GS.TS Đào Xuân Học

Tổng biên tập                                                              Tổng biên tập

2003 - 2006                                                                 2007 - 2009

                                     

GS.TS Phạm Ngọc Quý                                             PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Tổng biên tập                                                              Tổng biên tập 

2010 - 2014