HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): GS.TS. Trịnh Minh Thụ, GS.TS Nguyễn Trung Việt

Trưởng Ban biên tập (Editor): PGS.TS Hồ Sỹ Tâm

Biên tập viên: TS. Phạm Tất Thắng

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): Cử nhân Phạm Thị Vân Anh 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (Editorial board):

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

GS.TS Trần Viết Ổn

GS.TS Trịnh Minh Thụ

GS.TS Nguyễn Trung Việt

PGS.TS Hồ Sỹ Tâm - Ủy viên thường trực

GS.TS. Nguyễn Tiến Chương

GS.TS. Nguyễn Quang Kim  

GS.TS Phạm Thị Hương Lan

GS.TS. Phạm Ngọc Quý 

GS.TS. Lê Đình Thành

GS.TS. Thiều Quang Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

PGS.TS. Hoàng Việt Hùng    

PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê

PGS.TS Hoàng Thanh Tùng

TS. Đoàn Yên Thế

TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ

                                    

GS.TS Lê Kim Truyền                                                GS.TS Đào Xuân Học

Tổng biên tập                                                              Tổng biên tập

2003 - 2006                                                                 2007 - 2009

                                     

GS.TS Phạm Ngọc Quý                                             PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Tổng biên tập                                                              Tổng biên tập 

                                                          2010 - 2014