Số 7-B (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Kỹ thuật bờ biển Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Nghiên cứu động lực học và vận chuyển bùn cát phục vụ xác định vị trí bãi đổ chất thải nạo vét trong quá trình xây dựng cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Số 7-B (11/2004) > Trang 1-9
Trần Thục, Vũ Thanh Ca, Nguyễn Kiên Dũng
Tự động hóa tính toán tối ưu hình dạng công trình thuỷ kích thước lớn dạng khối tròn xoay bằng phương pháp phần tử biên theo quan điểm xác suất .
Số 7-B (11/2004) > Trang 10-16
Đỗ Văn Đệ
Công nghệ xây dựng công trình ở vùng triều và ven biển.
Số 7-B (11/2004) > Trang 17-24
Hồ Sĩ Minh
Cơ sở khoa học các giải pháp bảo vệ hu vực cửa sông ven biển Nam bộ.
Số 7-B (11/2004) > Trang 25-33
Hoàng Văn Huân
Chất lượng nước các vùng cửa sông điển hình ven biển miền trung trong quản lý và bảo vệ môi trường.
Số 7-B (11/2004) > Trang 34-41
Lê Đình Thành, Phạm Hùng
Bàn về mực nước thiết kế và an toàn của công trình ven biển.
Số 7-B (11/2004) > Trang 42-45
Lương Phương Hậu
Phân tích an toàn ổn định đê kè biển theo phương pháp thiết kế ngẫu nhiên.
Số 7-B (11/2004) > Trang 46-56
Mai Văn Công
Phân tích sự ổn định cửa Thuận An và Tư Hiên bằng việc ứng dụng biểu đồ Escoffier.
Số 7-B (11/2004) > Trang 57-61
Nghiêm Tiến Lam, H.J.Verhagen2, M.Van Derwegen33
Phân loại cửa sông ven biển miền trung theo dấu hiệu di động.
Số 7-B (11/2004) > Trang 62-69
Nguyễn Bá Uân
Ứng dụng kết quả thí nghiệm của Rance-Warren trong tính toán khởi động của vật liệu rời dưới tác dụng của sóng.
Số 7-B (11/2004) > Trang 70-75
Nguyễn Hoàng Hà
Đánh giá ảnh hưởng của phát triển Nông nghiệp và Thuỷ sản đến môi trường ven bờ tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Số 7-B (11/2004) > Trang 76-83
Nguyễn Thị Thế Nguyên
Đánh giá kết quả tính toán thuỷ động lực học của mô hình delf3D cho vùng bờ biển Egmond, Hà lan.
Số 7-B (11/2004) > Trang 84-89
Nguyễn Thị Thuý Điểm
Chống xói lở cho vùng biển Nam Định bằng hệ thống đập mỏ hàn kết hợp nuôi dưỡng bờ biển.
Số 7-B (11/2004) > Trang 90-93
Phạm Thu Hương
Ứng dụng mô hình Delft-3D nghiên cứu sự ảnh hưởng của thuỷ triều đến hình thái cửa sông ven biển Hải phòng.
Số 7-B (11/2004) > Trang 94-101
Nguyễn Thị Phương Thảo
Phương pháp hạ thấp mực nước ngầm bằng giếng điểm.
Số 7-B (11/2004) > Trang 102-109
Lê Xuân Roanh
12