Số 7-LLCT (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Tình hình dạy và học các môn khoa học Mác -Lênin ở các trường Đại học, cao đẳng hiện nay.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 1-9
Việt Hoàng, Phạm Văn Linh
Ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh với những sinh viên Thuỷ Lợi.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 10-13
Vũ Trọng Hùng
Một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Thuỷ lợi.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 14-17
Nguyễn Quốc Luật
Mấy ý kiến về: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn triết học.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 18-21
Pạm Văn Sinh
Đổi mới phương pháp giảng dạy học các môn lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 22-31
Vũ Quang Hiển
Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy môn kinh tế chính trị Mác - Lênin ở trường Đại học Công Đoàn.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 33-37
Nguyễn Lợi
Sử dụng hình thức thảo luận vào quá trình dạy và học môn Lịch sử Đảng ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 39-39
Nguyễn Đình Cả
Một số vấn đề về quản lý tài nguyên nước.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 40-45
Đào Xuân Thuỷ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Thuỷ Lợi
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 46-49
Vũ Thị Thoa
Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình Thuỷ lợi.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 50-59
Nguyễn Minh Quang
Hồ Chí Minh với hoạt động xoá đói giảm nghèo
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 60-68
Trương Bảo Thanh
Chủ tich Hồ Chí Minh với công tác Thuỷ lợi
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 69-72
Trần Văn Nghinh, Tô Mạnh Cường
Khoa học và công nghệ động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 73-79
Nguyễn Thị Phương Mai
Một số vấn đề bất cập trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học Mác - Lênin ở bậc Đại học
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 80-86
Lê Văn Thơi
Sự hình thành và đặc điểm cơ bản của các làng nghề Việt Nam truyền thống.
Số 7-LLCT (11/2004) > Trang 87-96
Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Anh Cường
12