Số 7-TH (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Công nghệ thông tin Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Ứng dụng và phát triển phần mềm ở khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Thuỷ lợi
Số 7-TH (11/2004) > Trang 1-4
Nguyễn Văn Lệ
Nghiên cứu ứng dụng ngân hàng dữ liệu trong quản lý hệ thống tưới.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 5-9
Trần Hậu Ngọc
Sử dụng PICTUREBOX để kết xuất thông tin trong lập trình bằng VISUAL BASIC
Số 7-TH (11/2004) > Trang 10-18
Nguyễn Thị Phương Trà
Giáo dục điện tử (GDĐT) và kiến nghị về tiến trình thực hiện ở các trường Đại học Việt Nam.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 19-27
Nguyễn Thị Vinh
Áp dụng mô hình mạng Nơ-ron nhân tạo trong dự báo lũ sông hồng.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 28-38
Lưu Văn Lâm, Nguyễn Khắc Tiên Phước
Thuật toán Max-min bài toán người chào hàng
Số 7-TH (11/2004) > Trang 39-46
Nguyễn Thanh Tùng
Một số vấn đề về xử lý ngữ nghĩa trong dịch tự động ngôn ngữ tự nhiên.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 47-54
Trương Xuân Nam
Một số giải pháp về an toàn dữ liệu máy tính.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 55-59
Phạm Thanh Bình
Tự động mô phỏng 3D công trình Thuỷ lợi
Số 7-TH (11/2004) > Trang 60-64
Nguyễn Thị Lan Trúc
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SKETCHPAD
Số 7-TH (11/2004) > Trang 65-70
Phó Đức Anh
Bước đầu tính toán mô phỏng dòng chảy thuỷ lực 2 chiều trong công nghệ dự báo vị trí xói lở dòng sông.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 71-74
Nguyễn Hữu Bảo, Trần Gia Lịch, Triệu Quang Anh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hải Sơn
Về sự ổn định các đặc trưng của các đạilượng ngẫu nhiên phức tạp 3 - hình học
Số 7-TH (11/2004) > Trang 75-78
Nguyễn Hữu Bảo
Các tính chập tổng quát đối với các phép biến đổi tích phân KONTOROVICH - LEBEDEV FOURIER SIN và COSINE
Số 7-TH (11/2004) > Trang 79-84
Nguyễn Xuân, Trịnh Tuân
Bài toán CAUCHY cho hệ phương trình đạo hàm riêng HYPERBOLIC yếu á tuyến cấp một với hai biến độc lập.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 85-90
Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Thị Nga
Công thức dạng HOPF và phương trình HAMILTON-JACOBI đa thời gian.
Số 7-TH (11/2004) > Trang 91-94
Nguyễn Hữu Thọ
12