Số 7-K (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Kinh tế thủy lợi Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Lựa chọn máy xây dựng thi công đất theo phương pháp lập dự án đầu tư.
Số 7-K (11/2004) > Trang 1-4
Nguyễn Xuân Phú
Hiệu quả kinh tế - xã hội và vấn đề môi trường của hệ thống ngăn mặn ngọt hoá Quản Lộ - Phụng Hiệp.
Số 7-K (11/2004) > Trang 5-10
Nguyễn Trung Dũng, Lê Nho Thạc
Xem xét một vài thông số làm việc khi hệ thống chịu ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố ngoại vi
Số 7-K (11/2004) > Trang 11-15
Bùi Văn Hức, Nguyễn Thị Hồng Minh
Tính toán cân bằng nước và bước đầu đề xuất các giải pháp kinh tế tài chính phát triển bền vững tài nguyên nước cho các lưu vực sông.
Số 7-K (11/2004) > Trang 16-22
Phạm Hùng, Ngô Minh Hải
Đánh giá tác động của biện pháp cải tạo hệ thống Thuỷ lợi đến giảm nghèo.
Số 7-K (11/2004) > 23-30
Nguyễn Trung Dũng
Luận chứng kinh tế kỹ thuật chọn tần suất thiết kế cho dự án xây dựng hệ thống trạm bơm tưới Tuy Lộc - Phú Thọ.
Số 7-K (11/2004) > Trang 31-39
Nguyễn Bá Uân, Hà Thị Hồng Nhung, Trần Trung Thành
Một phương pháp lựa chọn giải pháp quy hoạch Thuỷ lợi hợp lý theo quan điểm Kinh tế - Xã hội - Môi trường
Số 7-K (11/2004) > Trang 40-47
Nguyễn Xuân Phú, Phạm Hùng, Bùi Thu Hoà
Thực trạng và một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam.
Số 7-K (11/2004) > trang 48-57
Lê Văn Chính
Tình hình tổ chức và phân cấp quản lý các hệ thống Thuỷ lợi ở nước ta.
Số 7-K (11/2004) > Trang 58-67
Nguyễn Bá Uân
Phương pháp đánh giá giá trị kinh tế và môi trường nghỉ ngơi của hồ chứa.
Số 7-K (11/2004) > Trang 66-68
Nguyễn Thế Hoà
Giá trị và giá cả của nước.
Số 7-K (11/2004) > Trang 69-78
Đào Văn Khiêm, Nguyễn Xuân Phú
Phương pháp xây dựng định mức chi phí xây dựng và thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình
Số 7-K (11/2004) > Trang 79-85
Nguyễn Bá Uân
Vai trò định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình Thuỷ lợi.
Số 7-K (11/2004) > Trang 86-90
Đỗ Hồng Quân
Đánh giá kinh tế dịch vụ bảo vệ môi trường.
Số 7-K (11/2004) > Trang 91-94
Nguyễn Đức Bảo
Đề xuất khung chính sách tài nguyên nước để phát triển bền vững ở Việt Nam.
Số 7-K (11/2004) > Trang 95-100
Ngô Thị Thanh Vân