Số 15 (11/2006)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2006 - Kỷ niệm 30 năm thành lập các đoàn ĐH
 
   
Vai trò của cống trên sông Vàm Cỏ Tây trong việc cải tạo môi trường, thoát lũ và giữ ngọt cho vùng Đông Tháp Mười
Số 15 (11/2006) > trang 3-9
Đào Xuân Học
Những suy nghĩ và kiến nghị về quản lý khai thác hệ thống công trình trong vùng đê bao chống lũ ở ĐB sông Cửu Long
Số 15 (11/2006) > trang 10-15
Nguyễn Thanh Tuyền, Vũ Ngọc Châu
Một cách khác lập phương trình bài toán thuỷ lực một chiều trong kênh hở
Số 15 (11/2006) > trang 16-24
Nguyễn Ân Niên, Tô Quang Toản
Nghiên cứu hồ theo quan điểm sinh thái, cách tiếp cận bền vững trong xây dựng các công trình chứa nước ở Việt Nam
Số 15 (11/2006) > trang 25-32
Lê Sâm, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Vượng
Nghiên cứu mô hình thuỷ lợi nội đồng trên các vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long
Số 15 (11/2006) > trang 33-41
Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng, Phan Anh Dũng
Mô hình 1D cho lan truyền chất ô nhiễm hữu cơ trên kênh sông (Salbod) và một số ứng dụng
Số 15 (11/2006) > trang 42-52
Nguyễn Tất Đắc
Ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng công trình thủy lợi
Số 15 (11/2006) > trang 53-61
Lê Mạnh Hùng
Kết cấu dòng chảy hố xói cục bộ tự nhiên trên sông Cửu Long và định hướng phương pháp xác định chiêu sâu của hố xói
Số 15 (11/2006) > trang 62-65
Đinh Công Sản
Đặc điểm hình thái các hố xói cục bộ trong lòng sông tự nhiên trên sông Cửu Long
Số 15 (11/2006) > trang 66-71
Đinh Công Sản
Ảnh hưởng của thời gian đổ giãn cách các khoảnh đổ đến diễn biến nhiệt, ứng suất nhiệt trong quá trình thi công bê tông khối lớn
Số 15 (11/2006) > trang 72-82
Đỗ Văn Lượng
Nghiên cứu đánh giá mức độ bồi lắng hồ Trị An phục vụ công tác quản lý bảo vệ an toàn hồ chứa
Số 15 (11/2006) > trang 83-91
Lương Văn Thanh
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng xói mòn trên lưu vực hồ Trị An
Số 15 (11/2006) > trang 92-100
Lương Văn Thanh
Áp dụng mô hình VRSAP mô phỏng lũ đồng bằng sông Cửu Long
Số 15 (11/2006) > trang 101-108
Nguyễn Xuân Hiền
Nghiên cứu ổn định và biến dạng của đê bao kết hợp đường giao thông ở Đồng Tháp trong qúa trình lũ
Số 15 (11/2006) > trang 109-115
Phạm Cao Huyên
Nghiên cứu ổn định thấm trong qúa trình lũ lên đê bao kết hợp đường giao thông ở Đồng Tháp
Số 15 (11/2006) > trang 116-122
Phạm Cao Huyên
123