Số 4 (02/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 2/2004
 
   
Ngành Kỹ thuật bờ biển – những cơ hội và thách thức
Số 4 (02/2004) > trang 4-6 |  PDF (120.00 KB)
Lê Xuân Roanh
Đánh giá xâm nhập mặn đối với công trình khai thác nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển Trung bộ đặc trưng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Số 4 (02/2004) > trang 7-13 |  PDF (560.00 KB)
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công
Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười
Số 4 (02/2004) > trang 14-19 |  PDF (660.00 KB)
Đào Xuân Học & CTV
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến biến đổi một số yếu tố khí tượng hải văn
Số 4 (02/2004) > trang 20-22 |  PDF (208.00 KB)
Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Quốc Trinh
Nguyên nhân, tình trạng và những thiệt hại do lũ lụt gây ra ở vùng cửa sông ven biển miền Trung
Số 4 (02/2004) > trang 23-26 |  PDF (150.00 KB)
Nguyễn Bá Uân
Một số ý kiến về vấn đề khai thác sử dụng nguồn nước và yêu cầu duy trì dòng chảy môi trường hạ lưu các sông vùng ven biển miền Trung
Số 4 (02/2004) > trang 27-32 |  PDF (105.00 KB)
Nguyễn Văn Thắng
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông
Số 4 (02/2004) > trang 33-38 |  PDF (138.00 KB)
Ngô Đình Tuấn
Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, các đại lượng đánh giá an toàn đập và công trình đầu mối
Số 4 (02/2004) > trang 39-41 |  PDF (104.00 KB)
Nguyễn Văn Mạo
Đánh giá tác động môi trường không khí do nổ mìn bằng phương pháp quan trắc
Số 4 (02/2004) > trang 42-45 |  PDF (114.00 KB)
Bùi Văn Vịnh
Phương pháp bình sai lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình thuỷ lợi- thuỷ điện
Số 4 (02/2004) > trang 46-49 |  PDF (145.00 KB)
Trần Khánh, Hoàng Xuân Thành
Công thức xác định hệ số nhám trung bình ntb trong các lòng dẫn có các thành nhám khác nhau
Số 4 (02/2004) > trang 50-54 |  PDF (153.00 KB)
Phan Xuân Khoát
Tóm tắt
tháng 2/2004
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự úng ngập nhiều lần đến năng suất lúa
Số 4 (02/2004) > trang 55-60 |  PDF (165.00 KB)
Dương Thanh Lượng
Ảnh hưởng của lịch tưới ở các giai đoạn sinh trưởng của cây ngô đường và xác định thời kỳ tới hạn nước dựa vào chỉ số ngày khô hạn
Số 4 (02/2004) > trang 61-65 |  PDF (149.00 KB)
Lê Thị Nguyên
Ảnh hưởng khối lượng đầu búa đến ứng suất cực đại khi đóng cọc bê tông trong nền đồng nhất đáy tựa trên nền cứng
Số 4 (02/2004) > trang 66-71 |  PDF (155.00 KB)
Bùi Quang Nhung