Số 3 (11/2003)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2003
 
   
Quá trình phát triển các giải pháp kiểm soát lũ trên thế giới và trong nước - Đề xuất giải pháp đường tràn cứu hộ đê kiểm soát lũ cực lớn
Số 3 (11/2003) > trang 5-10 |  PDF (128.00 KB)
Nguyễn Hữu Phúc
Những tồn tại và giải pháp khắc phục về khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước trong các hệ thống thuỷ lợi liên tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng – Thái Bình
Số 3 (11/2003) > trang 11-15 |  PDF (112.00 KB)
Ngô Đình Tuấn
Bài toán phân lũ sông Đáy trong giai đoạn khi có hồ Tuyên Quang, Sơn La và dự án “Làm sống lại sông Đáy”
Số 3 (11/2003) > trang 16-20 |  PDF (405.00 KB)
Trịnh Quang Hòa, Đặng Lan Hương
Sự khác biệt về cơ chế xói vỡ ban đầu giữa thiết kế và thực nghiệm của tràn sự cố kiểu đập tự vỡ ở hồ thuỷ điện sông Hinh – tỉnh Phú Yên
Số 3 (11/2003) > trang 21-24 |  PDF (201.00 KB)
Nguyễn Bá Cường, Phạm Ngọc Quý
Lập trình tuyến tính trong quy hoạch khai thác nước dưới đất
Số 3 (11/2003) > trang 25-29 |  PDF (189.00 KB)
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công
Đánh giá tình hình biến động lòng dẫn hạ lưu sông Thu Bồn từ Giao Thủy tới Cửa Đại bằng công nghệ viễn thám- GIS
Số 3 (11/2003) > trang 30-36 |  PDF (1320.00 KB)
Vũ Minh Cát
Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười
Số 3 (11/2003) > trang 37-42 |  PDF (162.00 KB)
Đào Xuân Học và các cộng tác viên
Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong bài toán phân tích lựa chọn đa mục tiêu
Số 3 (11/2003) > trang 43-47 |  PDF (164.00 KB)
Phạm Hùng
Lựa chọn độ sâu hợp lý khi thí nghiệm thuỷ lực trên mô hình vật lý trong máng thí nghiệm
Số 3 (11/2003) > trang 48-52 |  PDF (147.00 KB)
Hà Văn Khối
Một số vấn đề môi trường nước lưu vực sông Trà Khúc
Số 3 (11/2003) > trang 53-57 |  PDF (299.00 KB)
Lê Đình Thành
Mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật trong quy hoạch và phát triển nguồn nước
Số 3 (11/2003) > trang 58-60 |  PDF (114.00 KB)
Nguyễn Đức Bảo
Xác định phương án bố trí và quy mô hợp lý của trạm bơm tưới cho cây trồng cạn trên vùng đất dốc
Số 3 (11/2003) > trang 61-65 |  PDF (147.00 KB)
Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chí Nguyện
Mô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước
Số 3 (11/2003) > trang 66-69 |  PDF (121.00 KB)
Lê Thị Nguyên
Nghiên cứu xác định số máy bơm hợp lý cho trạm bơm
Số 3 (11/2003) > trang 70-76 |  PDF (191.00 KB)
Lê Chí Nguyện, Tô Mạnh Hùng