3/10/2015 9:38:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): GS.TS. Trịnh Minh Thụ, GS.TS. Trần Viết Ổn

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (Editorial board):

PGS.TS. Nguyễn Cao Đơn    -  Uỷ viên Thường trực
GS.TS. Nguyễn Quang Kim  
GS.TS. Dương Thanh Lượng
GS.TS. Lê Kim Truyền 
GS.TS. Phạm Ngọc Quý 
GS.TS. Vũ Thanh Te
GS.TS. Lê Đình Thành
PGS.TS. Đỗ Văn Hứa 
GS.TS. Nguyễn Chiến  
GS.TS. Nguyễn Tiến Chương
GS.TS. Vũ Đình Phụng
PGS.TS. Vũ Minh Cát  
PGS.TS. Nguyễn Bá Uân  
PGS.TS. Lê Văn Hùng    

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): Phạm Thị Vân Anh 

                                                    TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ
 
GS.TS Lê Kim Truyền
Tổng biên tập
2003 - 2006
GS.TS Đào Xuân Học
Tổng biên tập
2007 - 2009
GS.TS Phạm Ngọc Quý
Tổng biên tập
2010 - 2014
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái
Tổng biên tập